Stredná odborná škola, Ul. mieru 23

Stredná odborná škola, Ul. mieru 23

Mieru 23
93532 Kalná nad Hronom
IČO: 00893501

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Ul. mieru 23

ŚTÚDIJNÉ ODBORY

Profil absolventa

Študijný odbor: 64 05 4 pracovník marketingu
Forma a typ štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia 4 roky Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie


Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru pracovník marketingu je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce, súvisiace i s riadením a organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby a ich ďalšie použitie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu a využitie počítačovej techniky a základy účtovnej evidencie.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry.
Absolvent vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Uplatnenie absolventa:

Agent reklamných služieb
* Obchodný referent a maklér
* Poradca v obchode
* Referent obchodnej služby
* Obchodný sprostredkovateľ

 

Profil absolventa

Študijný odbor: 3447 4 grafik digitálnych médií
Forma a typ štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Dĺžka štúdia 4 roky Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie


Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zásad starostlivosti o životné prostredie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium. Pre kvalifikované vykonávanie činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne aj v tímoch, sústavne sa vzdelávať, trvale sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce a dôležité manuálne zručnosti cieľavedome, tvorivo, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti a demokracie.
Uplatnenie absolventa:
Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách , redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

 

Prevádzka obchodu so zameraním na propagáciu 02
Študijný odbor 6411 402

Dĺžka štúdia: denné 2 roky, externé 3 roky

Uvedený študijný odbor je určený pre absolventov 3 – ročného učebného odboru aranžér a fotograf ukončuje sa maturitnou skúškou.

Absolvent získa všeobecné vzdelanie, odborné vedomosti a zručnosti v oblasti obchodu a služieb. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy, propagácie výrobkov a prezentácií firiem. Súčasne poskytuje základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

Maturitné praktické skúšky preukazujú zrelý prejav absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť výtvarnej a technickej realizácie študenta. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti vo svojom odbore v rôznych obchodných firmách, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.
Prevádzka obchodu so zameraním na vnútorný obchod
Študijný odbor 6411 401

Dĺžka štúdia: denné 2 roky, externé 3 roky

Úspešní absolventi učebného odboru predavač získajú maturitu - úplné stredné vzdelanie v odbore prevádzka obchodu so zameraním na vnútorný obchod.

Absolvent má možnosť uplatniť sa vo vedení obchodných prevádzok,
vykonávať účtovné operácie, vypracovávať ekonomické rozbory firmy,
úspešne riadiť menší podnik, firmu a pod.


Prijímacie konanie

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok, ak úspešne ukončili štúdium záverečnou skúškou, vlastnia výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške v príslušnom odbore a spĺňajú zdravotné požiadavky.

Prvý ročník nadstavbového štúdia sa otvorí len v prípade dostatočného počtu uchádzačov.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľ školy Mgr. Rudolf Mlynár
e-mail: soskalna@inMail.sk

hospodárka RSDr. Bibiana Berkešiová
email: hosp@inMail.sk

zastupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Ing. Sidónia Danieličová
e-mail: danielicovas@centrum.sk

zastupca riaditeľa pre praktické vyučovanie PaedDr. Ľubomír Hlôška, 036/63 95 215
vedúci školského internátu pri SOŠ PaedDr. Ľubomír Hlôška, 036/63 95 215

Kde nás nájdete?

Zobrazit